Kredyty

Kredyty mieszkaniowe

Kredyt mieszkaniowy

Teraz własne „cztery kąty” możesz mieć łatwiej niż kiedykolwiek.
Skorzystaj ze złotówkowego kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej.

Pieniądze uzyskane z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • nabycie, budowę, przebudowę, oraz dokończenie budowy domu lub lokalu mieszkalnego,
 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzileni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzileni mieszkaniowej,
 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • remont domu lub lokalu,
 • nabycie działki lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 • nabycie działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • nabycie lub budowę garażu lub miejsca garażowego,
 • zamianę domu lub mieszkania,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego (refinansowanie),
 • wykup jednostki mieszkalnej,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank, na wniosek kredytobiorcy może zastosować karencję w spłacie kapitału. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych. W szczególnych przypadkach udział środków własnych Kredytobiorcy może wynosić mniej niż 20% wartości inwestycji.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku.

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub innym prawie do nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania,
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu od ognia i zdarzeń losowych,
 • wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Bank może uruchomić kredyt przed ustanowieniem ww. zabezpieczeń, pod warunkiem zabezpieczenia spłaty kredytu na okres przejściowy (do czasu ustanowienia obowiązujących zabezpieczeń).
Zabezpieczeniem kredytu na okres przejściowy mogą być:

 • poręczenie osób fizycznych (według prawa cywilnego i wekslowego),
 • ubezpieczenie spłat kredytu w firmie ubezpieczeniowej,
 • inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym formy zabezpieczenia spłaty kredytu, akceptowane przez Bank (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Poręczyciela).

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych. Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji. Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie.

Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.1059 4.3175
GBP
4.6642 4.8947
USD
3.6545 3.8369
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.212
USD
3.7442
GBP
4.7728
CHF
3.8719
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009